ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทการคัดเลือกภายใน)

รายชื่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทุกแผนการเรียน (ประเภทการคัดเลือกภายใน)

1. นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง และเตรียมเงินสดมาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
2. นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว

ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566