โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

แนะแนว

นางอรินทรา ปริยชานิ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว

นางอิ่มใจ ดีไสว

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิชา สิงห์มี

ตำแหน่งครู

นางสาวบูรยา แก่นแก้ว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข้อมูลติดตามผลของลูกแก้วกาญจนาฯ

ข้อมูลการศึกษาต่อของลูกแก้วกาญจนาฯ

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2561
วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561
วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2562
วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 23
วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 24

Loading