แนะแนว

นางอรินทรา ปริยชานิ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว

นางอิ่มใจ ดีไสว

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิชา สิงห์มี

ตำแหน่งครู

ข้อมูลติดตามผลของลูกแก้วกาญจนาฯ

ข้อมูลการศึกษาต่อของลูกแก้วกาญจนาฯ

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2562

 

Loading