โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณิตศาสตร์

นายเจตพล ยอดทองดี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดร.กมลชนก ภาคภูมิ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดา ปานรักษา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจิรากร สำเร็จ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางธรัณภัสร์ โกศรี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีรัตน์ กิ่งทอง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิตา ดารา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพรวิมล ศรีสังข์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนัธวินทร์ คมขำ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายพรชัย อินทร์กล่ำ

ตำแหน่งครู

นางสาวภควดี สิงคิ

ตำแหน่งครู

นายอภิสิทธิ์ บุญจูง

ตำแหน่งครู

นางสาวประภาพรรณ สีเหลือง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

 

Loading