สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววีนัสญา สามสังข์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุมสาระ

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัย

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ชนก ฟักไพโรจน์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูอัตราจ้าง

นายธีรพงศ์ อรนันต์

ครูอัตราจ้าง

Loading