โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ บุตรข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค ซึ่งในตอนแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ จำนวน 22 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน
              สำนักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง โรงเรียนดังกล่าวขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้น้อมรับพระราชดำริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ในเขตการศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง 9 โรงนี้ ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดนครปฐม” เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมงคลนาม โรงเรียนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 ว่า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ” โรงเรียนจึงได้ถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

     วันที่ 28 มีนาคม 2545 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  ทรงพระราชทานชื่ออาคารเรียน อาคารห้องประชุม และอาคารห้องสมุด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไทย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

 


สีพระราชทาน
 สีเหลือง – ม่วง
สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สีม่วง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คติพจน์พระราชทาน ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

คำขวัญของโรงเรียน
 รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

Loading