โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)

ข้อมูลพื้นฐาน

 • (O1) โครงสร้างองค์กร

 

 • (O4) แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

 • (O6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

   • 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

   • 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ. 2545)
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ. 2545)

 

   • 2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ. 2553)
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ. 2553)

 

   • 2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 พ.ศ. 2562)
2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 พ.ศ. 2562)

 

   • 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 

   • 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)

 

   • 3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

 

   • 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 

   • 4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)
4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)

 

   • 4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)
4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)

 

   • 4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)
4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)

 

   • 5 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
5 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

   • 6 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 

   • 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

   • 8 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

Loading