โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ทำเนียบผู้บริหาร

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
1. นางสายพิณ มณีศรี
ช่วงเวลาบริหาร 25 กรกฎาคม 2539 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้นางสายพิณ มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประสานงาน และบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 จึงได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2. นางลัดดา ผลวัฒนะ
ช่วงเวลาบริหาร 1 พฤศจิกายน 2544 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมาย นางลัดดา ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น รักษาราชการแทน
3. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์
ช่วงเวลาบริหาร 20 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
ประวัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 โดยมีนายบุญชู ฉิมพุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น รักษาราชการแทน
4. นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล
ช่วงเวลาบริหาร 22 ธันวาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2554
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มอบหมาย นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมี นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น รักษาราชการแทน
5. นายนพดล  เด่นดวง
ช่วงเวลาบริหาร 14 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2561
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
6. นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ช่วงเวลาบริหาร 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2563
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
7. นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์
ช่วงเวลาบริหาร 20 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
8. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน
ช่วงเวลาบริหาร 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ได้มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

Loading