ศิลปะ

นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู

ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอนงรัตน์ กัลยา

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธนวรรธน์ สว่างดี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวิม คงภาคเพียร

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพศวัต คชเดช

ตำแหน่งครู

นายสุภวิทย์ พุทธา

ตำแหน่งครู

พนักงานราชการ

Loading