โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23-O26)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • (O23) นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

Loading