โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel: 0-2431-3725, 0-2431-3726  
Fax: 0-2431-3615    
E-mail : pitsanupol@kjn.ac.th

นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

Tel: 0-2431-3725, 0-2431-3726  
Fax: 0-2431-3615    
E-mail : suyada@kjn.ac.th

นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

Tel: 0-2431-3725, 0-2431-3726  
Fax: 0-2431-3615    
E-mail : setthapat@kjn.ac.th

นายธีระพงษ์ ภุมมา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel: 0-2431-3725, 0-2431-3726  
Fax: 0-2431-3615    
E-mail : teerapong@kjn.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา พลับฉิม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

Tel: 0-2431-3725, 0-2431-3726  
Fax: 0-2431-3615    
E-mail : pennapa@kjn.ac.th

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน

Tel: 0-2431-3725, 0-2431-3726  
Fax: 0-2431-3615    
E-mail : chanchai@kjn.ac.th

Loading