โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O34-O35)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • (O34) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี
  • (O35) การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

Loading