โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางชญาดา สุวรรณาลัย

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภารัตน์ คงวัง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนุชนาฎ ราชบวร

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายจรินทร์ ภูกระโทก

ตำแหน่งครู

นายกิตติพร นันต๊ะภาพ

ตำแหน่งครู

นางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด

ตำแหน่งครู

นายสาธิต โภคี

ตำแหน่งครู

นางสาวดลนภา ใจกล้า

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวอสมา มนตรีเจริญ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายจักรพันธ์ ชีวธนานนท์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายณภัทร สามไพบูลย์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวชนิตรา สุวรรณราช

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวนันทกานต์ คงกล่อม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา อุบลวรรณ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา มะลิทอง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวณปภัช ไชยชนะ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

Miss Lucaihong

ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิติมา ปลายเนตร

ครูอัตราจ้าง

Loading