โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง รูปแบบการบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

โดย
นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

บทคัดย่อ