โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – แผนป้องกันการทุจริต (O36-O38)

แผนป้องกันการทุจริต

  • (O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.xlsx

 

  • (O37) รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

 

  • (O38) รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี
O38 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการท

 

Loading