โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – นโยบาย No Gift Policy (O31-O33)

นโยบาย No Gift Policy

  • (O31) ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
031 ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษก Nogift Policy

 

  • (O32) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O32 การสร้างวัฒนธรรมนโยบาย No Gift Policy

 

  • (O33) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

Loading