โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – การให้บริการ (O15-O18)

การให้บริการ

  • (O15) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • (O16) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการของกลุ่มบ

 

  • (O17) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริ

 

Loading