โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนวัช ปานสุวรรณ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางชญดา สมไพบูลย์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจินตพงศ์ จรดล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ ผลไสว

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวถิราพรรณ ขำดวง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจิรัสยา นาคราช

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปิติภัทร แก้วอินัง

ตำแหน่งครู

นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร

ตำแหน่งครู

นางสาวกุลญา แสงทอง

ตำแหน่งครู

นางสาวภรภัทร วงศ์สามี

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวิธวินทร์ ทองมังกร

ตำแหน่งครู

นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์

ตำแหน่งครู

นายบรรณรักษ์ บุญปก

ตำแหน่งครู

นางสาวอุไรพร ปิสันเทียะ

ตำแหน่งครู

นางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพิฐพนธ์ อินทรพล

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คอมพิวเตอร์

นายรวิภาส โคมากุล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายศรัณย์ จันทร์แดง

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววนิดา ล้อจิตติกุล

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ -

นางสาวปวีณา ภิรมย์เอี่ยม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

นางสาวพรรณวลี ภู่พันธ์

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นางสาวขวัญธีรา แซ่อึ้ง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่

นายกิตติศักดิ์ บุญคุ้มวงศ์

เจ้าหน้าที่ IT Support

Loading