โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O39-O41)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  • (O39) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

 

  • (O40) การขับเคลื่อนจริยธรรม
O40 คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธ

 

 

Loading