โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Worldclass standard school

เอกสารการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (download file)
1.คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3.แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.เอกสารแนวทางและเกณฑ์ เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
5.คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
6.แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
7.เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
8. เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEC QA ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา 2557 – 2558
9. แนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA 
10. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ

 

Loading