โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานงานพระราชดำริ และดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
5. พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ และการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นผู้ทีความคิดและสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ประเทศชาติ และสังคมโลก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
1. มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี
2. การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. สืบสานงานพระราชดำริและอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

Loading