โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023 – การบริหารงาน การดําเนินงาน (O11-O13)

การบริหารงาน การดําเนินงาน

  • (O11) แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
O11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566

 

  • (O12) รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
รายงานกำกับติดตามการใช้งบ 6 เดือน.xlsx

 

  • (O13) รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

Loading