โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ITA Online 2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ประจำปีงบประมาณ 2566
Integrity and Transparency Assessment 2023

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
อํานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน การดําเนินงาน
แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
E–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี
รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Loading