โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

สังคมศึกษา

นางญาติกร มณีวงษ์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจันทิรา ผลวัฒนะ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง

ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์

ตำแหน่งครู

นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายฐากูร ขานตา

ตำแหน่งครู

นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางศิรินาถ สุขแสน

ตำแหน่งครู

นางสาวอุมาพร วงษ์การดี

ตำแหน่งครู

นายปฏิภาณ จ้อยสองศรี

ตำแหน่งครู

นายอำนวย แซ่เจา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

นายกมล การกิจเจริญ

ตำแหน่งครู

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัณณพัทธ์ เลิศวิรัตน์

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

Loading