โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

พิธีเปิดอาคารเรียน6