โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

พิธีเปิดอาคารเรียน5