โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนายกันต์ศิวัช พรพนาวุฒิกรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ได้รับทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต (PASCH) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง St. Peter Ording ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี