ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในแต่ละระดับของการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในแต่ละระดับของการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)
ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละระดับ ดังนี้

HSK1 นายรัชพล หอระตะ ม. 4/11 สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน
HSK1 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วพฤกษ์ ม. 5/11 สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน

HSK2 นางสาวณิชมน จิตนอบน้อม ม. 5/10 สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน
HSK2 นางสาวชญาภา รามวินิจ ม. 3/2 สอบได้คะแนนเต็ม 200 คะแนน

HSK3 นายธีรวุธ สาระสุรีย์ภรณ์ ม.5/11 สอบได้คะแนน 290 คะแนน

HSK4 นางสาวชนกนันท์ เอกเจริญ ม. 5/11 สอบได้คะแนน 284 คะแนน

HSK5 นางสาว ชนกนันท์ เอกเจริญ ม. 5/11 สอบได้คะแนน 213 คะแนน