Trip Camp ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : ตามรอยพระราชาเรียนรู้หลากวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี-หัวหิน

Trip Camp ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ : ตามรอยพระราชาเรียนรู้หลากวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี-หัวหิน

กลุ่มเป้าหมาย: ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับภาค)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 15 ก.พ.66 นี้ (จะปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน)

Link สมัคร : https://forms.gle/5TRkeCvUYsRFAT8r9

** กรณีชื่อหล่นหาย/มีการเปลี่ยนแปลงตัว ** แจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ และ ทัศนศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

วันที่ 15-16 มีนาคม 2566
สถานที่พัก หาดสวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
07.00 น. รถออกจากโรงเรียน
10.00 – 11.50 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)
13.00-14.00 น. ชมนิทรรศการปูนปั้นเมืองเพชร: ทศพิธราชธรรม
15.00-16.30 น. กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ: กิจกรรกระโดดหอสูง
17.00-18.00 น. เข้าที่พัก: กิจกรรมตามอัธยาศัย
19.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่ม: การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
07.00 น. กิจกรรมจิตอาสาชายหาด
07.30-08.30 น. รับประทานอาหาร
08.30-10.15 น. การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกร
10.15-12.00 น. เดินทางมายังศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย
17.00 น. กลับถึงโรงเรียน