🎬 OEC Navigator EP.23┃การจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์

🎬 OEC Navigator EP.23┃การจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์

สภาการศึกษา ชวนดูการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ Creative Self-Directed Learning รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ที่จะช่วยให้เด็ก 😀💡 มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหา และวิธีการเรียนรู้ สู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ✨

ติดตามได้ที่ 📷 : https://youtu.be/XOkTI9keUqU

#OECNews