ศึกษาดูงาน เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และข้าราชการครู นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร

โดยมีการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
📌 การรับฟังบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
📌 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)
📌 กิจกรรมสันทนาและบรรยายแนะนำสถานที ศฟ.รร.จอส.904 (บางเขน)
📌 รับฟังบรรยายตามฐานการแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคม แปลงที่ 1
📌 รับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติฐานการพึ่งพาตนเอง แปลงที่ 2
📌รับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติฐานการพึ่งพาตนเอง แปลงที่ 3
และผู้ที่เข้าฝึกอบรมได้เข้าพิธีรับมอบ หมวกและผ้าพันคอพระราชทาน