กิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ธุรกิจเชิงวิศวกรรม” คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

                       วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “ธุรกิจเชิงวิศวกรรม” คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีครูกุลญา แสงทอง และครูกนกวรรณ พานิชวงษ์ ควบคุมดูแลนักเรียน