กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” STEM CAMP 2022″ ระดับ ม.ปลาย

           วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้นางสุญาดา เฮงชัยโย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ” STEM CAMP 2022″ ระดับ ม.ปลาย การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุขในการเรียน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) ให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกร ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)