ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA)

…………………….วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คณะผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (OBECQA) ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์