ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง เป็นประธานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ประกอบด้วยสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม