ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นักเรียนนายร้อย วีรชัย เสงี่ยมไพศาลกิจ ได้รับประกาศกองทัพบก เรื่อง ชมเชยผลการปฎิบัติหน้าที่