แบบแจ้งความประสงค์ สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติ :
1. นักเรียนที่ “เคยเข้าสอบคัดเลือก” ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ยังไม่ได้รับ คัดเลือก หรือ
2. นักเรียนที่เคย “สละสิทธิ์”

หลักเกณฑ์การพิจารณา :
1. กรณีห้องเรียนส่งเสริม : พิจารณา ผู้สิทธ์เข้าศึกษาต่อ ที่มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนักรียนห้องเรียนส่งเสริม
2. กรณีห้องเรียนปกติ : พิจารณา ผู้สิทธ์เข้าศึกษาต่อ เรียกตามลำดับตามผลคะแนนการสอบคัดเลือก
3. กรณีนักเรียน English program รับสมัครเพิ่มเติม

แจ้งความประสงค์