เข้าร่วมกิจกรรม Thailand AI Hackathon Camp (TACH) ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565

…………………วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  มอบหมายให้ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมนายศรัณย์ จันทร์แดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนายพีรดนย์ เธียรพงศ์เกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นายชาญวิช มาศมัณฑนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนายกิตติธัช เทพจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เข้าร่วมกิจกรรม Thailand AI Hackathon Camp (TACH) ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 จัดโดยดีป้า ร่วมกับ KMITL และ SDU เพื่อมุ่งพัฒนาเยาชนไทย ต่อยอดความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์ ณ HACKaTHAILAND Venue @True Digital Park จังหวัดสมุทรปราการ