รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รายที่ 1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565...คลิกอ่าน

รายที่ 3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 มีผลการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction)  มีผลตรวจเป็น Detected (พบเชื้อ SAR-Cov-2) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 4  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 5  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 6  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 7  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 8  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (เป็นบวก) จำนวน 1 คน  ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 9 บุคลากรของโรงเรียนมีผลการตรวจ ATK (เป็นบวก) จำนวน ๑ คน   ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 10 ข้าราชการครููของโรงเรียน ผลการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction)  มีผลตรวจเป็น Detected (พบเชื้อ SAR-CoV-2) จำนวน ๑ คน   ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 11 ข้าราชการครูของโรงเรียน มีผลการตรวจ ATK (เป็นบวก) จำนวน ๑ คน   ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน

รายที่ 12 ข้าราชการครูของโรงเรียน มีผลการตรวจ ATK (เป็นบวก) จำนวน ๑ คน   ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565…คลิกอ่าน