ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ในโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฎิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช.