โครงการค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

                     วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 “ค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตา” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตา” ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ให้เป็นเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ต.ชัชบัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการฝึกอบรม ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ และนำเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกแก่นักเรียนในกิจกรรมในครั้งนี้