เปิดสถานศึกษาแบบ on-site สำหรับนักเรียนระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนห้องเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

         

  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เปิดสถานศึกษาแบบ on-site  หลังจากปิดกว่า 11 เดือนเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนห้องเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน) เข้าพื้นที่เป็นกลุ่มเเรก โดยนักเรียนที่ทําการเรียนการสอนเเบบ on-site โรงเรียนทําการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนยังคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง