การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน รอบเก็บตก ครั้งสุดท้าย เข็มที่ 1 ของนักเรียน ม.1- ม.6 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สถานที่ฉีดวัคซีน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์คลิกอ่าน
เอกสารแสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน แบบคัดกรองและใบยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีน…คลิกอ่าน

สิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน มีดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน
  2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดและลงชื่อด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแล้ว (ให้ใช้เอกสารที่แนบกับหนังสือฉบับนี้) จำนวน 1 ฉบับ
  3. เอกสารแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดและลงชื่อด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแล้ว (ให้ใช้เอกสารที่แนบกับหนังสือฉบับนี้) จำนวน 1 ฉบับ
  4. ให้นักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม และติดตั้งลงทะเบียนให้เรียบร้อย และทำการประเมินอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเมื่อหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
  5. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 1 ด้าม
  6. ขอความร่วมมือนักเรียนแต่งกายใส่ชุดพละ สวมรองเท้าหุ้มส้น
  7. ให้นักเรียนเดินทางถึงหน่วยฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด (ผู้ปกครองสามารถรอด้านนอกอาคารได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่ฉีดวัคซีนได้)

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ให้นำนักเรียนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  รอบเก็บตก เข็มที่ 1 ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น ถ้าท่านไม่นำนักเรียนมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนที่การเดินทางไปสถานที่ฉีดวัคซีน


แผนที่การเดินทางไปสถานที่ฉีดวัคซีน Google Map

 

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
8 พฤศจิกายน2564