ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ ได้รับทุนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้รับทุนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนักเรียนได้รับทุนพัฒนางานวิจัย จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และมีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพัน