พิธีมอบเงินบริจาค จาก คุณเดชพงศ์-คุณกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ มูลค่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์


วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิธีมอบเงินบริจาค จาก คุณเดชพงศ์-คุณกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ มูลค่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  ในโอกาสนี้ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมในพิธี โดยมีการให้บริการจุดคัดกรองเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติอต่อโควิค 2019 (COVID-19)