ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตัวสำรองเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   – ประเภทห้องเรียนปกติ
   – ประเภทห้องเรียน English Program
การเรียกลำดับสำรองให้มารายงานตัว วันที่ 20 เมษายน 2564
   – ประเภทห้องเรียนปกติ
   – ประเภทห้องเรียน English Program
กำหนดรายงานตัว วันที่ 20 เมษายน 2564 (เฉพาะรอบเพิ่มเติม)
   ห้องเรียนปกติ

   – ลำดับที่ 1-15   เวลา 09.00-10.00 น.
   – ลำดับที่ 16-30 เวลา 10.30-11.30 น.
   – ลำดับที่ 31-47 เวลา 13.00-14.00 น.
   ห้องเรียน English Program
   – ลำดับที่ 1-5     เวลา 13.00-14.00 น.
หลักฐานที่ต้องนำมา : บัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชน