ประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามประเภทการสอบ
1. ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศฯ
2. ห้องเรียนพิเศษ English Program
3. ห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ :
1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
2. สถานที่รายงานตัว : อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
3. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสั่งจองและชำระเงินค่าเครื่องแบบชุดพิธีการ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 7 เม.ย. 2564) หรือในวันที่นักเรียนมามอบตัว (25 เม.ย. 2564)