Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

img

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ห้องเรียน English Program

    - ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    - ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    - ห้องเรียน English Program (คณิต-อังกฤษ)
    - ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ (วิทย์ - คณิต)
    - ห้อง SMTE (วิทย์ - คณิต)
    - ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดพิธีการ ตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนหญิงที่ผมยาวให้เก็บรวบผมให้เรียบร้อย

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ คลิก

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น

หมายเหตุ
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลเรียนดีเยี่ยม ในงาน
คนดีศรีกาญจนา 18 มี.ค.62 (ชุดพิธีการ)
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้รับเกียรติบัตรเรียนดีเด่นจากคุณครูที่ปรึกษา  วันที่ 18 มี.ค.62
ยกเว้น ม.3 ให้รับวันที่ 15 มี.ค.62 (ชุดนักเรียน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร.๐-๒๔๓๑-๓๗๒๕ ต่อ ๔๔๔
เอกสารแนบประกาศการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

img

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทุกประเภท)
                       - ประกาศโรงเรียน
                       - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน)
                       - ประกาศโรงเรียน
                       - วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องส่งเสริมฯ
                       - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

                         - ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส
                         - ภาษาอังกฤษ - เยอรมัน
                         - ภาษาอังกฤษ - จีน
                         - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
                         - ห้องเรียน English Program

หมายเหตุ
      1. นักเรียนที่มีสอบสัมภาษณ์หรือความสามารถพิเศษให้มารายงานตัวเวลา 8.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ตามวัน-เวลาที่ประกาศ
      2. นักเรียนที่ได้โควตาบุตรข้าราชบริพาร ที่มีหมายเหตุในประกาศ ให้มาสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
      3. นักเรียนที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ที่กองอำนวยการในวันที่สมัคร ให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด ดังนี้
          3.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน
          3.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
          3.3 สำเนาบัตรข้าราชการผู้ปกครอง
          3.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว ซึ่งโรงเรียนได้รับการพิจารณาให้ยกระดับสู่โรงเรียนสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรับมอบป้ายจาก คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์โดมกิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)

ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมป ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ยินดีต้อนรับโรงเรียน แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนรู้ระบบงานของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้รับเกียรติจากโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานของโรงเรียน

ร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดไร่ขิง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทำการคัดเลือกแผนการเรียน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเรียงลำดับคะแนน ในการคัดเลือกแผนการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเมื่อนักเรียนทราบระดับคะแนนของตนเองแล้ว ทำการคัดเลือกแผนการเรียน ตามระดับคะแนน ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณาปมาจารย์

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th