Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

สามารถรับใบสมัครได้ที่ 
ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเบื้องต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน | สอบถามปัญหาการรับสมัคร

*******************************************************************

จำนวนนักเรียนที่จะรับ

ในปีการศึกษา   ๒๕๕๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  ( พระตำหนักสวนกุหลาบ-มัธยม) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ ห้องเรียนๆ ละ ๓๖ คน รวมจำนวนนักเรียนที่รับทั้งสิ้น ๓๖๐  คน

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

- สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่  ๒  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  หรือเทียบเท่า
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐        
- เป็นโสด
- มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
- ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

ประเภทการรับสมัคร

- ประเภทบุตรข้าราชบริพาร จำนวน ๑๐๘  คน
- ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน จำนวน ๓๖ คน
- ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๕๔  คน
- ประเภทสอบคัดเลือก จำนวน ๑๔๔ คน
- ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  จำนวน ๙ คน
- ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน ๙ คน

กำหนดการการรับสมัคร

- ติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารกาญจนภูมินทร์ ชั้น ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
- ประเภทบุตรข้าราชบริพาร นักเรียนพื้นที่ใกล้โรงเรียน ความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- ประเภทโควตาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ โดยตรง
- ประเภทสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ)

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (เฉพาะ บุตร ทหาร ตำรวจตะเวณชายแดน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการประจำ)
ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งแสดงว่า กำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการประจำ ณ ชายแดนไปแสดงในวันสมัครด้วย

 

รับม.4ไหมค่ะ


อยากทราบว่ารร.รับม.4ไหมค่ะ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th