ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

…………………วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)