โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566

แบบลงทะเบียนรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566
สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2566

* หมายเหตุ การแข่งขันโครงงาน ต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่เข้าสมัครแข่งขัน 3 คน รายการอื่นๆ แข่งขันแบบเดี่ยว
นักเรียนสามารถสมัครแข่งขันได้มากกว่า 1 รายการ (สมัครเพิ่มเติมทีละรายการ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคุณครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน